Nowości, Wielki Format

Pierwsza instalacja Canon Colorado 1650 w Radomiu

Na początku 2021 roku firma Canon Polska dokonała instalacji plotera wielkoformatowego Colorado 1650 UVGel. Klientem, który zdecydował się na zakup tej jednej z najlepszych konstrukcji, jest radomska drukarnia ADVER MEDIA.

Ploter Colorado 1650 UVgel to urządzenie nowej generacji z elastycznymi atramentami i funkcją druku w trybie matowym lub błyszczącym, da­jącym nie­sa­mo­wi­te mo­żli­wo­ści two­rze­nia różno­rod­nych apli­ka­cji w spo­sób wy­daj­ny z ja­ko­ścią cha­rak­te­ry­stycz­ną dla plo­te­rów UV ofe­ro­wa­nych przez Ca­non Pol­ska.

– Adver Me­dia to dru­kar­nia i agen­cja re­kla­mo­wa z Ra­do­mia z prawie 15-let­nią tra­dy­cją, która re­ali­zu­je zle­ce­nia dla klien­tów z re­gio­nu oraz z ca­łej Pol­ski. Są wśród nich zna­ne i czo­ło­we mar­ki, a ta­kże klien­ci in­sty­tu­cjo­nal­ni, którzy ce­nią so­bie wy­so­ką ja­ko­ść usług, ter­mi­no­wo­ść i kom­pe­ten­cje. Fir­ma ob­słu­gu­je rów­nież agen­cje re­kla­mo­we, dla których istot­ne są za­ufa­nie i bez­pie­cze­ństwo, którym mo­gą ob­da­rzyć te­go part­ne­ra – mówi Łukasz Kwiecień z ADVER MEDIA.

Jak informuje Łukasz Kwiecień, w swo­jej dzia­łal­no­ści fir­ma Adver Me­dia za­wsze kie­ro­wa­ła się za­sa­dą naj­wy­ższej ja­ko­ści ofe­ro­wa­nych usług, w którą wpi­sał się ta­kże za­kup ww. plo­te­ra Colorado 1650, po­zwa­la­jące­go na re­ali­za­cję bar­dzo różno­rod­nych zle­ceń z naj­wy­ższą ja­ko­ścią dru­ku.

 

Related Posts