Druk Cyfrowy, Nowości

EDP Award dla Ricoh Pro™ C5300s

Seria Ricoh Pro C5300s została nagrodzona EDP Award w kategorii Kolorowy system SRA3 < 499,000. Ten, najnowszy w ofercie Ricoh, system pozwala na uelastycznienie procesu produkcyjnego. Zapewnia wysoką jakość druku oraz umożliwia realizację prac na szerokiej gamie mediów.

Ricoh Pro C5300s

Seria Ricoh Pro™ C5300s to następca bardzo dobrze ocenianego Ricoh Pro™ C5200s. To rozwiązanie najlepiej sprawdza się w małych drukarniach i korporacyjnych Centralnych Punktach Druku.

Główne cechy Ricoh Pro™ C5300s:

  • Wy­so­ka ja­ko­ść dru­ku dzi­ęki za­sto­so­wa­niu tech­no­lo­gii VCSEL 2400 x 4800 dpi
  • Wy­so­ka pro­duk­tyw­no­ść z szyb­ko­ścią dru­ku na po­zio­mie do 80 stron na mi­nu­tę i mie­si­ęcz­nym maksymalnym ob­ci­ąże­niem do 450 000 str. A4
  • Mo­żli­wo­ść podłącze­nia au­to­ma­tycz­ne­go  po­daj­ni­ka pod­ci­śnie­nio­we­go na pa­pier
  • Ulep­szo­na re­gi­stra­cja
  • Mo­żli­wo­ść dru­ku na me­diach o gra­ma­tu­rze do 360 g/m² w tym na  pa­pie­rach tek­stu­ro­wa­nych i ko­per­tach
  • Do­stęp do sze­ro­kiej ga­my fi­ni­sze­rów i podajników

www.ricoh.pl

Related Posts