Nowości, Wielki Format

Piąta generacja bestsellerowego ekosolwentu Pegasus

Fir­ma Via Co­lor Pe­ga­sus pre­zen­tu­je już pi­ątą ge­ne­ra­cję swo­je­go be­st­sel­le­ro­we­go plo­te­ra STORMjET 7160. Ta eko­sol­wen­to­wa ma­szy­na łączy w so­bie po­stęp, ja­ko­ść i bez­pie­cze­ństwo, a naj­lep­szym po­twier­dze­niem tych słów jest kil­ka­set in­sta­la­cji prze­pro­wa­dzo­nych w Pol­sce.

Od­po­wie­dź na ka­żdą po­trze­bę

To co zwra­ca szcze­gól­ną uwa­gę, to nie­zwy­kła wszech­stron­no­ść te­go urządze­nia. Wy­po­sa­ża­jąc swój park ma­szy­no­wy w ten plo­ter, na­sza ofer­ta po­sze­rzy się w za­kre­sie za­rów­no re­kla­mo­wym, gra­fik ze­wnętrz­nych i we­wnętrz­nych, ara­nża­cji wnętrz, jak rów­nież drob­nych przedmio­tów, ga­dże­tów re­kla­mo­wych czy ma­te­ria­łów POS i POSM. – Plo­ter dru­ku­je na wszyst­kich mo­żli­wych ro­dza­jach me­di­ów, do­stęp­nych z ro­li bądź z ar­ku­szy, a je­go mo­żli­wo­ści ogra­ni­cza je­dy­nie ludz­ka wy­obra­źnia. To po­zwa­la na szy­cie ofer­ty na mia­rę Klien­ta. Czy to w bra­nży re­kla­my, ara­nża­cji wnętrz czy ar­chi­tek­to­nicz­nej – mówi Kac­per Ra­gus, pro­duct ma­na­ger w Via Co­lor Pe­ga­sus.

Prze­wa­ga tech­no­lo­gicz­na

STORMjET 7160 to praw­dzi­wy „kom­baj­n” w swo­jej kla­sie. Sze­ro­ko­ść po­la pra­cy te­go plo­te­ra to 160 cm, a je­go wy­daj­no­ść przy dru­ku w sys­te­mie 2 pass wy­no­si 16m2/h. Plo­ter po­sia­da wszyst­kie cer­ty­fi­ka­ty CE i de­kla­ra­cje zgod­no­ści, co za­pew­nia je­go bez­piecz­ne użyt­ko­wa­nie. Wy­dru­ki ce­chu­je bar­dzo wy­so­ka ja­ko­ść w roz­dziel­czo­ści do 1440×1440 DPI. Za ca­ły pro­ces dru­ku od­po­wia­da ory­gi­nal­ne opro­gra­mo­wa­nie RIP Pho­to­Print 11, które po­zwa­la wy­bie­rać mi­ędzy roz­dziel­czo­ściami, pro­fi­la­mi oraz me­dia­mi i do­sto­so­wy­wać pa­ra­me­try dru­ku do spre­cy­zo­wa­nych po­trzeb. Ma­szy­na jest rów­nież wy­po­sa­żo­na w wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­ły i części EPSON – m. in. gło­wi­cę DX5, którą ce­chu­je spraw­dzo­na tr­wa­ło­ść . Do­dat­ko­wo, plo­ter ten po­sia­da fa­brycz­ny sys­tem sta­łe­go za­si­la­nia w atra­ment, który da­je mu znacz­ną prze­wa­gę nad in­ny­mi plo­te­rami eko­sol­wen­to­wy­mi.

Co istot­ne, choć ma­szy­nę ce­chu­je wy­po­sa­że­nie świa­to­wej czo­łów­ki tech­no­lo­gicz­nej, je­go wy­bór jest opty­mal­nym wy­wa­że­niem po­mi­ędzy eko­no­mią, a ja­ko­ścią dru­ku. Ni­skie kosz­ty użyt­ko­wa­nia i spe­cjal­ny cen­nik części eks­plo­ata­cyj­nych dla klien­tów Pe­ga­sus, spra­wia­ją, że na­byw­ca tej ma­szy­ny po pro­stu oszczędza, a je­go ofer­ta jest bar­dziej kon­ku­ren­cyj­na.

Pa­kiet star­to­wy

War­to do­dać, że fir­ma Via Co­lor Pe­ga­sus ofe­ru­je bo­ga­ty pa­kiet usług w ca­łym pro­ce­sie za­ku­po­wym, po­cząw­szy od pe­łne­go wspar­cia tech­nicz­ne­go, który opar­ty jest na pro­fe­sjo­nal­nym prze­szko­le­niu w ob­słu­dze dru­kar­ki oraz opro­gra­mo­wa­nia. Co wi­ęcej, w pa­kie­cie star­to­wym klient otrzy­mu­je 4 li­try atra­men­tu CMYK oraz do­dat­ko­wą, ze­wnętrz­ną wie­lo­funk­cyj­ną do­su­szar­kę – co istot­nie wpły­wa na szyb­ko­ść dru­ku, po­nie­waż ma­te­ria­ły są w krót­kim cza­sie do­kład­nie do­su­szo­ne i go­to­we do dal­szej obrób­ki.

Na urządze­nie obo­wi­ązu­je gwa­ran­cja 12 mie­si­ęcy z mo­żli­wo­ścią przedłu­że­nia.

Wi­ęcej in­for­ma­cji o STORMjET 7160 TUTAJ.

Wi­ęcej o ma­szy­nach Pe­ga­sus na stro­nie pe­ga­su­suv.com

KL