NOWOŚĆ

Kolejny automat foliujący GMP QTOPIC Auto od Akonda

Akon­da za­in­sta­lo­wa­ła ko­lej­ny au­to­mat fo­liu­jący GMP Qto­pic 380 Au­to w war­szaw­skiej dru­kar­ni Co­py Ge­ne­ral. To ko­lej­ny do­wód, że naj­wi­ęk­sze i naj­prężniej roz­wi­ja­jące się dru­kar­nie cy­fro­we wy­bie­ra­ją ofer­tę fir­my Akon­da.

Spe­cy­fi­ka prac Co­py Ge­ne­ral wy­ma­ga, aby ma­szy­na by­ła pro­sta w za­rządza­niu oraz pra­co­wa­ła w pe­łni sa­mo­dziel­nie – ro­la ope­ra­to­ra ma się spro­wa­dzać do na­ło­że­nia i ode­bra­nia pa­pie­ru.

- Te­sto­wa­li­śmy wie­le roz­wi­ązań do­stęp­nych na pol­skim ryn­ku, jed­nak żad­ne nie spe­łni­ło na­szych ocze­ki­wań. Za­zwy­czaj za­wo­dzi­ła gło­wi­ca apa­ra­tu po­da­jące­go. Qto­pic ma roz­wi­ąza­nie, które dzia­ła bez­błęd­nie i po te­stach bez wa­ha­nia zde­cy­do­wa­li­śmy się na wła­śnie tę ma­szy­nę – mówi Grze­gorz Kie­łbik – dy­rek­tor ge­ne­ral­ny Co­py Ge­ne­ral w Pol­sce.

GMP Qto­pic wy­stępu­je w kil­ku kon­fi­gu­ra­cjach – z ręcz­nym po­da­wa­niem pa­pie­ru (i au­to­ma­tycz­nym za­kład­ko­wa­niem) do fo­lio­wa­nia jed­no­stron­ne­go, dwu­stron­ne­go i z opcją em­bos­sin­gu lub z po­da­wa­niem au­to­ma­tycz­nym do fo­lio­wa­nia jed­no­stron­ne­go. Sze­ro­ko­ść cy­lin­dra fo­liu­jące­go to 380 mm, a ma­szy­na osi­ąga pręd­ko­ść 10 m/min.

W ka­żdej kon­fi­gu­ra­cji Qto­pic wy­po­sa­żo­ny jest w opcję se­lek­tyw­ne­go uszla­chet­nia­nia dru­ku cy­fro­we­go. Po­zwa­la na­kła­dać fo­lię zło­tą, srebr­ną, ho­lo­gra­ficz­ną oraz imi­tu­jącą la­kie­ro­wa­nie UV na ele­men­ty po­kry­te to­ne­rem. Tech­no­lo­gia jest do­stęp­na dla użyt­kow­ni­ków ma­szyn cy­fro­wych dru­ku­jących to­ne­rem oraz dla ma­szyn HP In­di­go. Osi­ągni­ęte efek­ty zło­ce­nia są nie­zwy­kle atrak­cyj­ne i po­zwa­la­ją na wpro­wa­dze­nie no­we­go, in­no­wa­cyj­ne­go pro­duk­tu do ofer­ty dru­kar­ni do uszla­chet­nia­nia za­pro­szeń, kart me­nu, wi­zy­tówek i wie­lu in­nych pre­sti­żo­wych, wy­so­ko­ma­rżo­wych pro­duk­tów.

 www.akonda.pl

KL

Dodane tagi